Drag Queen makeup – Nơi phá bỏ giới hạn nghệ thuật

Nghệ thuật Drag Queen makeup ra đời vào thời gian nào? Tại sao nói, bản thân những người làm nghệ thuật Drag Queen lại có một sức mạnh phi thường, xóa bỏ giới hạn và định kiến xã hội để …